Hlavná stránka
RSS kanál
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc 
 Rozšírené vyhľadávanie > 
Hľadať produkt
  Rozšírené vyhľadávanie >
Katalóg produktov
kat

Mince

kat

Bankovky

Akciové produkty


Momentálne nie sú vložené žiadne akcie.Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre prevádzku internetového obchodu Personal Cashflow Technology
(ďalej len „VOP“)

I. Vymedzenie pojmov
Prevádzkovateľom internetového obchodu na stránkach http://www.pct.sk
(ďalej len „pct.sk" alebo „Internetový obchod“) je firma P.C.T. IČO: 37136739, DIČ: 1021886008, e-shop@pct.sk, registrovaný na
Okresnom úrade v Martine, ďalej len „Prevádzkovateľ“
alebo „P.C.T.“.
- Návštevníkom stránok pct.sk (ďalej len „Návštevník“) sa pre účely týchto VOP rozumie neregistrovaný užívateľ, náhodne alebo cielene prezerajúci si obsah web stránok Prevádzkovateľa najmä za účelom registrácie na stránkach Prevádzkovateľa alebo za účelom zberu informácií o Prevádzkovateľovi, jeho ponuke a cenách.
- Registrovaný návštevník stránok pct.sk (ďalej len „Registrovaný užívateľ“ alebo „Prihlásený užívateľ“) sa pre účely týchto VOP rozumie Návštevník, ktorí vyplnil registračný formulár a tým súhlasil so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre používanie stránok pct.sk. Registrovaný užívateľ získa svojou registráciou prístup do privátnej zóny stránky pct.sk.
- Predávajúci/Dodávateľ (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Dodávateľ“) sa pre účely týchto VOP rozumie Prevádzkovateľ, alebo Prevádzkovateľom poverená osoba.
- Kupujúci/Odberateľ (ďalej len „Kupujúci“ alebo „Odberateľ“) sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je Registrovaným užívateľom na stránkach Prevádzkovateľa a zároveň svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s
Predávajúcim.
- Tovarom (ďalej len „Tovar“) sa pre účely týchto VOP rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke Internetového obchodu pct.sk.
- Kúpna zmluva (ďalej len „Kúpna zmluva“) sa pre účely týchto VOP rozumie umiestnenie ponuky predávaného Tovaru v internetovom obchode, ktorým vyjadruje Predávajúci svoju vôľu uzavrieť Kúpnu zmluvu na Tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká v okamihu doručenia záväznej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu elektronickou formou. Od tohto momentu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

II. Informácie o obchodných podmienkach
Kupujúci registráciou na web stránkach Prevádzkovateľa potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP bol Kupujúci dostatočným spôsobom pred uskutočnením objednávky upozornený a mal/má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto VOP sa stávajú
neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy okamihom jej uzatvorenia. Uzavretá Kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná pre
zabezpečenie úspešného plnenia tejto zmluvy. Informácie o technických krokoch vedúcich až k uzavretiu Kúpnej zmluvy sú jasné už so samotného procesu objednávania a Kupujúci ich má možnosť kedykoľvek pred samotným odoslaním objednávky skontrolovať a konfrontovať. Tieto VOP sú zobrazené na stránkach Internetového obchodu a je tak zabezpečená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcimi.

III. Objednanie Tovaru
1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek Tovar, ktorý je v ponuke Internetového obchodu a nie je vypredaný. Všetky vyobrazenia Tovaru na stránkach Predávajúceho sú s ohľadom na charakter Tovaru ilustračné. Konkrétne objednané predmety sa môžu líšiť napr. dátumom vydania, pretlačovou pečiatkou, alebo odtieňom oproti ilustračnému vyobrazeniu.
2. V individuálnych prípadoch je možné objednať aj Tovar nad ponuku skladových zásob. V takomto prípade Prevádzkovateľ môže odmietnuť dodanie Tovaru v objednanom množstve Kupujúcemu.
3. Tovar si môže Kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode. V prípade konkrétnych špecifikácií Tovaru z ponuky Predávajúceho (napr. rok ražby mince), alebo výroby Tovaru na zákazku (napr. výroba repliky starožitnosti), si môže Kupujúci objednať Tovar emailom na adrese e-shop@pct.sk.
4. Po odoslaní objednávky dostane Kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po spracovaní objednaného Tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho Tovar zarezervovaný, odoslaný alebo čaká na zaplatenie. Pracovníci Predávajúceho môžu Kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, alebo e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
5. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim - je uzatvorená Kúpna zmluva. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný Tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných VOP.
6. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
7. Kupujúcemu, ktorý je držiteľom nákupnej poukážky Predávajúceho, alebo bol zaradený do vernostného programu, bude príslušná zľava odrátaná v 3 až 4 kroku objednávky.
Každá objednávka musí obsahovať:
· Meno Kupujúceho
· Poštovú adresu pre doručenie Tovaru
· Telefonické číslo alebo e-mailovú adresu
· Objednávací kód Tovaru alebo presný názov Tovaru
· Počet kusov z každej položky Tovaru
· Dátum vystavenia objednávky
· Spôsob úhrady za Tovar
· Spôsob prepravy a prevzatia Tovaru
· V prípade, že Kupujúci je držiteľom nákupnej poukážky Predávajúceho, číslo poukážky je nutné uvádzať do príslušnej časti formulára v 3. kroku objednávky.
· Špecifické požiadavky na dodanie, platbu alebo balenie je potrebné zdať do poznámky.
Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
· Obchodné meno
· IČO, DIČ a IČ DPH spoločnosti
· Kontaktnú osobu a telefónne číslo
· Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
Ak formulár neobsahuje potrebné pozície na zadanie požadovaných údajov použije Kupujúci priestor pre poznámky. Ďalšie informácie o objednávaní Tovaru nájde Kupujúci v sekcii AKO NAKUPOVAŤ.

IV. Práva a povinnosti Predávajúceho
1. Má povinnosť dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
2. Má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal všeobecne platné parametre.
3. Má povinnosť odovzdať Kupujúcemu všetky doklady prislúchajúce k Tovaru.
4. Má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný Tovar.
5. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu, bez nároku na náhradu.

V. Práva a povinnosti Kupujúceho
1. Je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný Tovar.
2. Je povinný zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na zabalenie a doručenie Tovaru.
3. Je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4. Má právo na dodanie Tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky

VI. Platobné podmienky
1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve podľa cenníka Predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane balného a nákladov na doručenie Tovaru (ďalej len „Kúpna cena“) formou:
a. Dobierkou v mieste dodania Tovaru, alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové alebo kuriérske služby.
b. Podľa individuálnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
2. Kupujúci súhlasí, že uhradí dopravné určené Predávajúcim.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek požadovať platbu za objednaný Tovar vopred.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura voči zahraničným menám a zmeny cien od dodávateľov Tovaru a prepravných služieb.
5. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
6. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu za dohodnutý Tovar v lehote podľa Kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí Tovaru.
7. V prípade, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu za Tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie Kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

VII. Dodacie podmienky
1. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania Tovaru zo strany dodávateľov Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie Tovaru, a to aj opakovane, o čom Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie.
2. V prípade, ak Kupujúci Tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v Kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu skladné vo výške 10,- Euro za každý deň uskladnenia Tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol Kupujúci povinný Tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a predať Tovar tretej osobe. Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie Tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v Kúpnej zmluve.
3. Miestom dodania Tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v Kúpnej zmluve inak. V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste určenom v Kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä opakované dodanie Tovaru na miesto určenia v Kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej vyššie tohto článku týchto VOP. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia Tovaru na adresu uvedenú v záväznej
akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia Tovaru Kupujúcim, respektíve jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia Tovaru.
4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda Tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar alebo obal Tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady Tovaru, zľavu na Tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád Tovaru dodať Kupujúcemu nový Tovar.

VIII. Záruka
1. Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tejto zodpovednosti sa Predávajúci zbaví, ak si Kupujúci neuplatní vady bez zbytočného odkladu po dobe, kedy mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti tieto vady zistiť.
2. V prípade zberateľského Tovaru, ako sú mince, bankovky, známky apod. sa za vadu nepovažujú bežné oderky rožkov, preložené hrany, alebo natrhnutia produktov na báze papiera, resp. celulózy, poškrabania, oderky, alebo odtieňové odchýlky kovových produktov vzniknuté pri pôvodnom používaní, resp. patinou zberateľského Tovaru. Rovnako sa za vadu nepovažujú pretlače a otlačky pečiatok, ktoré boli na Tovare realizované v súlade s ich pôvodným použitím. Na základe uvedeného nepodlieha reklamácii Tovar vykazujúci úbytky hmoty do 5% pôvodného objemu, ani Tovar, ktorý bol Kupujúcim znehodnotený v dôsledku snahy o uvedenie do pôvodného stavu (žehlenie, leštenie, apod.).

XI. Podmienky udeľovania zliav
1. Prevádzkovateľ má právo Kupujúcemu znížiť kúpnu cenu o zľavu, ktorú Prevádzkovateľ v rámci kampane vyhlásil vopred na stránkach Internetového obchodu. Táto zľava sa môže vzťahovať na jednotlivý Tovar Internetového obchodu, alebo môže ísť o výpredajovú zľavu na skupinu Tovarov, alebo všetok zverejnený Tovar.
2. Prevádzkovateľ má v rámci kampane Vernostná zľava, možnosť upraviť kúpnu cenu Kupujúcemu o celkovú zľavu až 30 % z kúpnej ceny. Celková zľava, vrátane výpredajových a akciových zliav nesmie presiahnuť 30 % z kúpnej ceny s toleranciou 3 % smerom nahor, alebo nadol.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť výšku zľavy a to aj bez predchádzajúceho písomného upozornenia Kupujúceho.

X. Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke Prevádzkovateľa
2. V prípade, ak je Kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
4. Kupujúci registráciou na stránke Prevádzkovateľa a zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Martine 01.10.2012

kos Nákupný košík
0 ks 0.00 EUR
(0.00 Sk)
s DPH

>> zobraziť nákupný košík
Kontaktné informácie

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

P.C.T.
Čajkovského 7
036 08 Martin 8
Volajte:
Martin
tel043 22 50405
Píšte:
adresa e-shopu
ee-shop@pct.sk
adresa P.C.T.
einfo@pct.sk
Akciové produkty


Momentálne nie sú vložené žiadne akcie.Novinky


Momentálne nie sú vložené žiadne novinky.Aktualizácia
Aktuálne ponúkame 54 produktov. Posledná aktualizácia 28.11.2012.
 Ceny sú prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30.1260 Sk © P.C.T. vytvorené redakčným systémom © MiBe ESHOP 2012, 28